Levering rundt i Europa Rådgivning og kundeservice - Tlf: 76327779
Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Salgs- og leveringbetingelser

1. Forsendelse, emballage og levering

Levering anses for at have fundet sted ved det købtes afsendelse fra Fiberline Composites A/S’ fabrik. Uanset om Fiberline Composites A/S eller køber forestår transporten af det købte fra fabrikken til køber eller til monteringssted, er levering sket, og risikoen for det købte overgået til køber ved indlæsning på bil eller andet transportmiddel på fabrikken.

Fragt betales af køberen, medmindre andet er aftalt.

2. Emballage

Når du får leveret varer fra Fiberline, kan du vælge at få dem fragtet på enten strøer eller paller. Vi forbeholder os dog retten til at opgradere dit emballagevalg til paller, hvis vi finder dette mest hensigtsmæssigt for varerne – uden ekstraomkostninger for dig som kunde. Små pakker som fx tilbehør og vareprøver sendes som almindelig pakkepost. Læs mere om de to valgmuligheder her.

Strøer
Vi anvender træstrøer til at pakke dine varer. Her lægges strøerne ud, så de passer til produkterne, hvorefter der monteres strips, så produkterne holdes på plads under transporten. Med strøerne er produkterne løftet fra jorden, så de nemt kan transporteres med truck.

Paller
Vi anvender træpaller med kanter og ender til at pakke dine varer. Pallerne er klodset op med strøer, så de nemt kan løftes op med truck. I pallerne er profilerne ekstra beskyttet under transport, ligesom rammen også kan anvendes efterfølgende til at holde styr på profilerne, fx på byggepladsen eller lageret.

Emballage er ikke inkluderet i Fiberline Composites A/S’ salgspriser. De specielle Fiberline træpaller krediteres med 80% af det fakturerede beløb ved franko returnering i ubeskadiget stand.

3. Længde og mængde

Såfremt ikke andet er aftalt, leverer Fiberline Composites A/S i standardlængder på 6.000 mm +20/-0 mm, og forbeholder sig ret til at levere op til 10% af ordren i kortere længder (ned til 1 m), ved ordrer (på samme vare) over 1.000 m dog kun op til 5%.

Fiberline Composites A/S har ret til at over- og underlevere +/- 10% af en produktionsordre. Standardprofiler leveres i Fiberline Composites A/S til enhver tid gældende standardkvalitet og standardtolerance. Specialprofiler leveres i den med kunden aftalte kvalitet og tolerance.

4. Priser

Hvis ikke andet er tilkendegivet, gælder tilbud fra Fiberline Composites A/S i 30 dage. Fiberline Composites A/S’ prislister kan ændres uden varsel. Dette får også virkning for modtagne, men ikke bekræftede ordrer. Leverancer, som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, faktureres til de på leveringsdagen gældende priser.

5. Ekspeditionsgebyr

Såfremt ikke andet er aftalt, skal ordrestørrelsen udgøre mindst DKK 3.000,- (EUR 400,- ) excl. moms. Ordrer under dette beløb udløser ekspeditionsgebyr på differencen.

6. Betaling og morarenter

Leverede varer skal betales inden 21 dage fra faktura-dato med mindre andet er aftalt (kreditforsikring forbeholdt). Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal køber betale en morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb fra fakturadato. Alle betalinger skal ske på Fiberline Composites A/S’ forretningsadresse.

7. Leveringstid

Leveringstiden opgives af Fiberline Composites A/S efter bedste skøn under hensyntagen til situationen på tilbudsdagen. Der vil således kunne ske afvigelser med hensyn til leveringsdagen, f.eks. pga. mellem-salg.

I øvrigt er Fiberline Composites A/S ikke ansvarlig forforsinkelser, der skyldes arbejdskonflikt, mangel på arbejdskraft, herunder mangel på arbejdskraft til overenskomstmæssige lønninger, brand, uforudsete internationale forhold, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller transporthindringer i øvrigt, knaphed på varer og/eller energi, forsinket eller manglende leverance fra underleverandør og anden force majeure.

8. Returnering af varer

Returnering af varer kan kun ske med Fiberline Composites A/S’ skriftlige accept.

9. Ansvar for mangler, produktansvar, ansvarsfraskrivelser

Under forudsætning af at de aftalte betalingsbetingelser overholdes, at det købte opbevares, installeres, anvendes og vedligeholdes korrekt, vil Fiberline Composites A/S i en periode på 1 år, regnet fra leveringsdagen, foretage omlevering eller reparation af sådanne dele af det købte, som bevisligt er blevet ubrugelige som følge af fabrikationsfejl. De mangelfulde dele tilbageleveres til Fiberline Composites A/S, såfremt Fiberline Composites A/S ønsker dette. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende end de ovenfor nævnte, og køber kan således ikke hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning for nogen form for tab eller udgift, som en mangel måtte have forårsaget. Fiberline Composites A/S’ ovenfor påtagne forpligtelse til omlevering eller reparation omfatter alene levering af en ny vare eller reparation af varen. Andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel og en heraf følgende omlevering eller reparation, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således Fiberline Composites A/S uvedkommende.

Fiberline Composites A/S er kun ansvarlig for skade på person forårsaget af en defekt ved det af Fiberline Composites A/S leverede produkt i det omfang, dette følger af ufravigelig lovgivning om produktansvar. Fiberline Composites A/S’ ansvar omfatter kun det af Fiberline Composites A/S leverede produkt og ikke produkter, som måtte blive fremstillet helt eller delvist af det af Fiberline Composites A/S leverede. Fiberline Composites A/S er ikke ansvarlig for skade på ting og fast ejendom forårsaget af Fiberline Composites A/S’ produkter. I tilfælde af at Fiberline Composites A/S’ produkter indgår i fremstillingen af et nyt produkt som komponent, ingrediens eller del af det nye produkt, er Fiberline Composites A/S ikke ansvarlig for tab som følge af, at det således fremstillede produkt må kasseres, repareres, eller er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd som følge af mangler ved det af Fiberline Composites A/S leverede.

I tilslutning til foranstående pkt. 1 og 2 gælder, at Fiberline Composites A/S aldrig er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab.

Køber har pligt til at undersøge det købte ved modtagelsen og straks reklamere over mangler. Såfremt dette ikke overholdes, bortfalder ethvert krav mod Fiberline Composites A/S, ligesom ethvert krav mod Fiberline Composites A/S bortfalder, når der er forløbet 1 år fra varens levering til køberen.

Køberen skal holde Fiberline Composites A/S skadesløs i den udstrækning, Fiberline Composites A/S pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade og sådant tab, som Fiberline Composites A/S ikke er ansvarlig for overfor køberen i henhold til afsnit 1, 2, 3 og 4 ovenfor.

10. Lovvalg og værneting

Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelsen af dansk ret af de almindelige danske domstole. Sager anlægges ved Fiberlines Composites A/S’ værneting.

I tilfælde af at Fiberline Composites A/S måtte blive sagsøgt af trediemand vedrørende skade eller tab, som påstås forårsaget af de leverede varer, skal køber være pligtig at lade sig sagsøge af Fiberline Composites A/S ved den samme domstol.