bild av stock

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

Przed zakupem w firmie Fiberline Building Profiles

Zastosuj do:
Profile budowlane Fiberline A/S
Strevelinsvej 38-40
7000 Fredericia, Dania
Nr CVR.: DK 34 60 07 75

Pobierz tutaj nasze Warunki sprzedaży i dostawy

 

1. Wysyłka, pakowanie i dostawa
Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie wysłania zakupionych towarów z fabryki Fiberline Building Profiles A/S. Niezależnie od tego, czy za transport zakupionych towarów z fabryki do nabywcy lub do miejsca montażu odpowiedzialna jest firma Fiberline Building Profiles A/S czy nabywca, dostawa ma miejsce, a ryzyko związane z zakupionymi towarami przechodzi na nabywcę z chwilą załadowania towarów w fabryce na samochód dostawczy lub inny środek transportu. Przewóz opłaca nabywca, chyba że uzgodniono inaczej. EXW, Łozienica/ Polska.

2. Wsporniki wykorzystywane w opakowaniach
Ceny Fiberline Building Profiles A/S nie obejmują opakowania. Za specjalne drewniane palety Fiberline przysługuje zwrot 80% wartości faktury, jeśli zostaną zwrócone w stanie nieuszkodzonym i bezpłatnie.

Produkty Fiberline mogą być dostarczane na wspornikach lub paletach, zależnie od wyboru nabywcy. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany opakowania na palety, jeśli uznamy, że jest to najlepsza opcja dla nabytych produktów - bez dodatkowych kosztów dla nabywcy. Małe paczki, takie jak paczki zawierające akcesoria i próbki produktów, są wysyłane jako standardowa przesyłka pocztowa. Więcej informacji o tych dwóch opcjach znajduje się tutaj.

Wsporniki
W tej opcji do pakowania produktów używamy drewnianych wsporników. Wsporniki są dopasowywane do produktów, a następnie montowane są na nich listwy, które utrzymują produkty na miejscu podczas transportu. Dzięki wspornikom produkty są uniesione nad podłoże, co ułatwia ich transport za pomocą wózka widłowego.

Palety
W ramach tej opcji, do pakowania produktów używamy drewnianych palet z solidnymi krawędziami i klockami końcowymi. Palety są podnoszone na wsporniki, dzięki czemu można je łatwo transportować za pomocą wózka widłowego. Dzięki paletom profile są dodatkowo chronione podczas transportu, a rama może być później wykorzystana do przechowywania profili, np. na placu budowy lub w magazynie.

3. Długość i ilość 
O ile nie uzgodniono inaczej, Fiberline Building Profiles A/S dostarcza profile w standardowych długościach 6.000 mm +20/-0 mm, ale zastrzega sobie prawo do dostarczenia maksymalnie 10% zamówienia w mniejszych długościach (minimalna długość: 1 m). Jednak przy zamówieniach powyżej 1000 m (tego samego artykułu) ilość produktów w mniejszych długościach wynosi jedynie 5%.

Fiberline Building Profiles A/S ma prawo do przekroczenia wielkości zamówienia o/niedostarczenia 10% wartości zamówienia. Profile standardowe są dostarczane w standardowej jakości i zgodnie z tolerancjami Fiberline Building Profiles A/S obowiązującej w danym momencie. Profile wykonywane na zamówienie dostarczane są w jakości uzgodnionej z klientem.

4. Ceny
O ile nie uzgodniono inaczej, oferty Fiberline Building Profiles A/S zachowują ważność przez 30 dni. Cennik może zostać zmieniony przez Fiberline Building Profiles A/S bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie takie zmiany będą mieć również wpływ na otrzymane zamówienia, które nie zostały jeszcze potwierdzone.

Zamówienia nieobjęte wiążącą ofertą będą fakturowane po cenie obowiązującej w dniu dostawy.

5. Koszty manipulacyjne 
O ile nie uzgodniono inaczej, minimalna wartość zamówienia wynosi 3.000 DKK (400 EUR) bez podatku VAT. W przypadku zamówień poniżej tej kwoty, różnica zostanie doliczona jako koszty manipulacyjne.

6. Płatność i odsetki od zaległych płatności 
O ile nie uzgodniono inaczej i z zastrzeżeniem statusu, płatność za dostarczony towar jest należna w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Ze skutkiem od daty wystawienia faktury, jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie, nabywca zapłaci odsetki w wysokości 1,5% od zaległych kwot za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wystawienia faktury. Wszelkie płatności należy dokonywać na rzecz Fiberline Building Profiles A/S na adres siedziby firmy. Ze względu na czas dostawy produktów specjalnych nie ma możliwości ich zakupu z płatnością za pomocą karty kredytowej. 

7. Termin dostawy 
Termin dostawy jest podawany przez Fiberline Building Profiles A/S według własnego uznania w zależności od sytuacji w dniu złożenia oferty. W związku z tym mogą wystąpić pewne odchylenia w odniesieniu do terminu dostawy, takie jak wcześniejsza sprzedaż itp.

Fiberline Building Profiles A/S nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające ze sporów zbiorowych, niewystarczającej dostępności pracowników - w tym siły roboczej zatrudnianej po stawkach obowiązujących w branży - pożarów, nieprzewidzianych sytuacji w stosunkach międzynarodowych, restrykcji walutowych, braku możliwości zapewnienia transportu lub innych utrudnień w transporcie, niedoboru towarów i/lub ograniczeń w dostępności paliwa, opóźnionych lub brakujących dostaw od poddostawców oraz innych sytuacji związanych z wystąpieniem siły wyższej.

8. Zwrot towaru 
Zwrot towaru może nastąpić tylko za pisemną zgodą Fiberline Building Profiles A/S. Aby zwrócić towar, należy poinformować nas o swojej decyzji drogą mailową (customersupport@fiberline.com). Aby umożliwić nam identyfikację zamówienia, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, numeru zamówienia, a także wskazanie produktów, które chcesz zwrócić. Po otrzymaniu przez nas wniosku o zwrot i jego zatwierdzeniu, otrzymasz dalsze wskazówki i warunki zwrotu.

 

9. Odpowiedzialność za wady, odpowiedzialność za produkt i zrzeczenie się odpowiedzialności 
Fiberline Building Profiles A/S zobowiązuje się przez okres 1 roku, licząc od dnia dostawy, dostarczać zamienniki lub naprawiać towary, które w sposób oczywisty nie nadają się do użytku ze względu na wady fabryczne, pod warunkiem przestrzegania ustalonych w umowie warunków płatności oraz prawidłowego przechowywania, montażu, użytkowania i konserwacji. Wadliwy towar należy zwrócić do Fiberline Building Profiles A/S na żądanie. Nabywcy nie przysługują inne niż powyższe środki zaradcze z tytułu wadliwego wykonania, a zatem nabywca nie jest uprawniony do anulowania zakupu ani żądania proporcjonalnego obniżenia ceny lub odszkodowania za jakąkolwiek stratę lub koszt spowodowany wadą. Powyższa odpowiedzialność Fiberline Building Profiles A/S dotycząca wymiany lub naprawy jest związana wyłącznie z dostarczeniem zamienników lub naprawą towarów oraz

Fiberline Building Profiles A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności umownej ani innej wynikającej z wad i późniejszej dostawy zamienników lub naprawy towarów.
Fiberline Building Profiles A/S ponosi odpowiedzialność za obrażenia ciała spowodowane wadą produktu dostarczonego przez Fiberline Building Profiles A/S tylko w takim zakresie, w jakim wynika to z obowiązkowej odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność Fiberline Building Profiles A/S odnosi się wyłącznie do produktów dostarczonych przez Fiberline Building Profiles A/S i nie obejmuje produktów, które mogą być wytworzone lub częściowo wytworzone z produktów dostarczonych przez Fiberline Building Profiles A/S. Firma Fiberline Building Profiles A/S nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez jej produkty. W przypadku, gdy produkty Fiberline Building Profiles A/S są używane jako komponenty, składniki lub całe części do wytworzenia nowego produktu, firma Fiberline Building Profiles A/S nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z sytuacji, w której wytworzone produkty musiałyby zostać wyrzucone, naprawione lub stałyby się droższe w produkcji lub obróbce, lub straciłyby na wartości w wyniku wadliwości towarów dostarczonych przez Fiberline Building Profiles A/S.

Dodatkowo do postanowień punktów 1 i 2, firma Fiberline Building Profiles A/S nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, straty czasu lub inne straty pośrednie.

Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy jego odbiorze i niezwłocznego złożenia reklamacji w przypadku dostarczenia wadliwego towaru. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia wobec firmy Fiberline Building Profiles A/S wygasają po upływie jednego roku od dostawy towaru do nabywcy.

Nabywca jest zobowiązany do zwolnienia Fiberline Building Profiles A/S z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i straty, za które Fiberline Building Profiles A/S nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy zgodnie z powyższymi punktami 1, 2, 3 i 4.

Fiberline Building Profiles A/S udziela 20-letniej gwarancji na kilka produktów. W związku z tym należy odnieść się do warunków 20-letniej gwarancji Fiberline, z których wynika również, które z produktów Fiberline Building Profiles A/S są objęte 20-letnią gwarancją.

10. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów
Wszelkie spory pomiędzy stronami, które nie mogą zostać rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim przez duńskie sądy powszechne. Sprawy należy kierować do sądu właściwego dla siedziby Fiberline Building Profiles A/S.

W przypadku wniesienia przeciwko Fiberline Building Profiles A/S roszczenia z tytułu szkody lub straty spowodowanej rzekomo przez dostarczone towary, nabywca jest zobowiązany do wyrażenia zgody na pozwanie go przez Fiberline Building Profiles w tym samym sądzie.

11. Prawo do odstąpienia od umowy
Do produktów i usług zakupionych od firmy Fiberline Building Profiles A/S nie ma zastosowania prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Najnowsze wiadomości