bild av stock

FÖRSÄLJNING- OCH LEVERANSVILLKOR

Försäljnings- och leveransvillkor

För:
Fiberline Building Profiles A/S
Strevelinsvej 38-40
7000 Fredericia, Denmark
CVR No..: DK 34 60 07 75

Ladda ner våra Försäljnings- och leveransvillkor här

1. Frakt, emballage och leverans

Leverans anses ha skett när det inköpta materialet skickas från Fiberline Building Profiles A/S fabrik. Oavsett om Fiberline Building Profiles A/S eller köparen står för transporten av det köpta materialet från fabriken till köparen eller till installationsplatsen har leverans skett och risken för det köpta materialet övergår till köparen vid inläsning i bil eller annat transportmedel på fabriken. Frakt betalas av köparen, om inte annat har avtalats. EXW, Łozienica/Polen.

2. Emballage

Emballage ingår inte i Fiberline Building Profiles A/S försäljningspriser. De speciella Fiberline-träpallarna krediteras med 80 % av det fakturerade beloppet vid fri retur i oskadat tillstånd.

När du tar emot varor från Fiberline kan du välja att de skickas på antingen reglar eller pallar. Vi förbehåller oss dock rätten att uppgradera ditt val av förpackning till pallar om vi finner detta mest lämpligt för varorna – utan extra omkostnader för dig som kund. Små paket, exempelvis tillbehör och prover, skickas som vanligt paket. Läs mer om de två alternativen här nedanför.

Reglar

Vi använder oss av träreglar för att packa dina varor. Här läggs reglarna ut för att passa produkterna. Därefter monteras spännband för att hålla produkterna på plats under transport. Med hjälp av reglarna lyfts produkterna upp från marken så att de enkelt kan transporteras med truck.

Pallar

Vi använder träpallar med kanter och ändar för att packa dina varor. Pallarna stabiliseras med reglar så att de enkelt kan lyftas med truck. I pallarna är profilerna extra skyddade under transport, och ramen kan även användas för att hålla reda på profilerna, till exempel på byggplatsen eller lagret.

3. Längd och mängd

Om inte annat har avtalats levererar Fiberline Building Profiles A/S i standardlängder på 6000 mm +20/-0 mm och förbehåller sig rätten att leverera upp till 10 % av ordern i kortare längder (ner till 1 m). Vid ordrar (av samma vara) över 1000 m, dock endast upp till 5 %.

Fiberline Building Profiles A/S har rätt att över- och underleverera ±10 % av en produktionsorder. Standardprofiler levereras av Fiberline Building Profiles A/S till den standardkvalitet och standardtolerans som gäller vid den aktuella tidpunkten. Specialprofiler levereras i den kvalitet och tolerans som har avtalats med kunden.

4. Priser

Om inte annat har angivits gäller ett erbjudande från Fiberline Building Profiles A/S i 30 dagar. FiberlineBuilding Profiles  A/S prislistor kan ändras utan varsel. Detta påverkar också mottagna, men inte bekräftade ordrar.

Leveranser som inte omfattas av angivna bindande erbjudanden faktureras till de priser som gäller på leveransdagen.

5. Expeditionsavgift

Om inte annat har avtalats ska storleken på ordern utgöra minst 4000 SEK (400 EUR) exklusive moms. Ordrar under detta belopp utlöser en expeditionsavgift på mellanskillnaden.

6. Betalning och ränta

Levererade varor ska betalas inom 21 dagar från faktureringsdatum, om inte annat har avtalats (med reservation för kreditförsäkring). Om inte betalning erläggs i tid ska köparen betala en ränta på 1,5 % av det belopp som gäller vid den aktuella tidpunkten per påbörjad månad från faktureringsdatum. Alla betalningar ska göras på Fiberline Building Profiles A/S företagsadress. För köp med kreditkort dras inköpspriset från ditt kreditkort när vi skickar din beställning. Det är inte möjligt att betala med kreditkort vid köp av specialvaror på grund av leveranstiden för dessa produkter.

7. Leveranstid

Leveranstiden uppskattas av Fiberline Building Profiles A/S efter bästa förmåga med hänsyn till situationen på dagen för erbjudandet. Därför kan avvikelser beträffande leveransdagen uppstå, t.ex. på grund av mellankommande försäljning. Den förväntade leveranstiden beror på artikeltypen och är enligt följande: Standardartiklar och Outlet 1-5 dagar // Standardartiklar och Outlet med anpassning 1-14 dagar // Specialartiklar 8-10 veckor // Bridge 4 veckor

I övrigt är Fiberline Building Profiles A/S inte ansvariga för förseningar som beror på arbetskonflikter, brist på arbetskraft (inklusive brist på arbetskraft p.g.a. kollektiva förhandlingar), brand, oförutsedda internationella förhållanden, valutarestriktioner, brist på transportmedel eller transporthinder i övrigt, brist på varor och/eller energi, försenad eller felaktig leverans från underleverantörer och annan force majeure.

8. Retur av varor

Retur av varor kan endast ske med skriftligt godkännande från Fiberline Building Profiles A/S. För att returnera varor måste du meddela oss om ditt beslut med e-post til customersupport@fiberline.com . För att vi ska kunna identifiera din beställning, vänligen ange ditt fullständiga namn och kontaktuppgifter, ordernummer samt ange de artiklar du vill returnera. När vi har fått din begäran om retur och godkänt den får du ytterligare vägledning och villkor för retur.

9. Ansvar för brister, produktansvar, ansvarsfriskrivning och klagomål

Under förutsättning att de avtalade betalningsförutsättningarna respekteras, att det köpta materialet förvaras, installeras, används och underhålls korrekt kommer Fiberline Building Profiles A/S att under en period av 1 år, räknat från leveransdagen, genomföra omleverans eller reparation av sådana delar av det köpta materialet som bevisligen har blivit obrukbara till följd av fabrikationsfel. De bristfälliga delarna ska skickas tillbaks till Fiberline Building Profiles A/S om Fiberline Building Profiles A/S önskar detta. Köparen kan inte åberopa andra bristbefogenheter än de som nämns ovan, och köparen kan således inte häva köpet, kräva proportionell minskning eller ersättning för någon form av förlust eller utgift som en brist kan ha förorsakat. Fiberline Building Profiles A/S ovanstående påtagna förpliktelse till omleverans eller reparation omfattar endast leverans av en ny vara eller reparation av varan. Andra omkostnader som är förbundna med den uppstådda bristen och en därav påföljande omleverans eller reparation, inklusive transport, fördröjningsavgifter, måltider, logi samt omkostnader för exponering eller tillhandahållande av defekta delar gäller således inte Fiberline Building Profiles A/S.

Fiberline Building Profiles A/S är endast ansvariga för personskador som förorsakats av en defekt på en produkt som levererats av Fiberline A/S när den omfattas av obligatorisk produktansvarslagstiftning. Fiberline Building Profiles A/S ansvar omfattar endast de produkter som levererats av Fiberline Building Profiles A/S och således inte de produkter som delvis eller helt tillverkas av produkter som levererats av Fiberline A/S. Fiberline Building Profiles A/S är inte ansvariga för skador på saker och fast egendom som förorsakats av Fiberline Building Profiles A/S produkter. När Fiberline Building Profiles A/S produkter ingår i tillverkningen av en ny produkt som komponent, ingrediens eller del av den nya produkten är Fiberline Building Profiles A/S inte ansvariga för förluster som följer av att den framtagna produkten måste kasseras, repareras eller blir för dyr att tillverka eller bearbeta, eller mindre värd till följd av brister på det som levererats av Fiberline Building Profiles A/S.

Som tillägg till punkterna 1 och 2 ovan gäller att Fiberline Building Profiles A/S aldrig är ansvariga för driftsförluster, tidsförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster.

Köparen har undersökningsplikt av det köpta materialet vid mottagandet och måste omedelbart reklamera brister. Om inte detta respekteras förfaller alla krav mot Fiberline Building Profiles A/S. Alla krav mot Fiberline Building Profiles A/S förfaller också när 1 år från varans leverans till köparen har passerat.

Köparen ska hålla Fiberline Building Profiles A/S skadeslösa i den utsträckning som Fiberline Building Profiles A/S påläggs ansvar från tredje part för sådan skada och sådan brist som Fiberline Building Profiles A/S inte är ansvariga för gentemot köparen, enligt punkterna 1, 2, 3 och 4 ovan.

Fiberline Building Profiles erbjuder 20 års garanti på ett flertal produkter. I detta sammanhang hänvisas till villkoren för den 20-åriga garantin från Fiberline och för vilka produkter från Fiberline Building Profiles A/S som garantin gäller.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

Alla tvister mellan parterna som inte kan lösas genom förlikning ska avgöras enligt dansk lagstiftning i allmän dansk domstol. Ärenden väcks inom Fiberline  Building Profiles A/S jurisdiktion.

Om Fiberline Building Profiles A/S stäms av tredje part rörande skada eller förlust som påstås vara förorsakad av de levererade varorna är köparen förpliktigad att låta sig stämmas av Fiberline Building Profiles A/S i samma domstol.

11. Ångerrätt

Ingen ångerrätt ges på varor och tjänster köpta från Fiberline Building Profiles A/S.

 

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Senaste nytt