Databeskyttelse

BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA UNDER REKRUTTERING

Privatlivspolitik til jobansøgere hos Fiberline Building Profiles

I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere til Fiberline Building Profiles indsamler og behandler vi dine personoplysninger, når vi vurderer din ansøgning.

Personoplysningerne indhenter vi gennem din ansøgning, CV, karakterudskrifter, bilag og søgninger på de sociale medier og andre officielle kanaler og eventuelt gennem referencer fra tidligere arbejdsgivere.

I den forbindelse benytter vi rekrutteringssystemet HR-ON Recruit. Formålet med HR-ON Recruit er at lette rekrutteringsprocessen for både dig og Fiberline Building Profiles, herunder at gøre det muligt at foretage effektive vurderinger af og kommunikation med dig som kandidat. I forbindelse med brugen af HR-ON Recruit modtager Fiberline Building Profiles personoplysninger fra kandidaterne og behandler sådanne personoplysninger som et led i vurderingen af kandidaternes kompetencer og kvalifikationer i forhold til den relevante stilling.

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER FIBERLINE BUILDING PROFILES OM DIG

1.1 Almindelige personoplysninger

Som led i rekrutteringsprocessen hos

Fiberline Building Profiles A/S
Strevelinsvej 38-40
7000 Fredericia
CVR-nr. 34600775
("Fiberline Building Profiles")

behandles bl.a. følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, uddannelse og referencer.

Hvis du bliver bedt om at gennemføre personprofiltest og kognitiv test i forbindelse med rekrutteringen, behandler vi også resultaterne af disse.

1.2 Følsomme personoplysninger og CPR-nummer

Der behandles som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig.

Du bør kun indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job i Fiberline Building Profiles. Derfor bedes du venligst undlade at sende os dit CPR-nummer, oplysninger om politisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold m.v.

Vi henstiller desuden til, at du anonymiserer/overstreger eventuelt CPR-nummer på karakterudskrifter mv., da vi ikke har brug for at behandle dit CPR-nummer i rekrutteringsprocessen. Hvis du lider eller har lidt af en sygdom, der vil have væsentlig betydning for din arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, skal du senest under en eventuel jobsamtale oplyse os om dette, hvorefter vi i tilfælde af relevans vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

2. FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at vurdere dig i forhold til en konkret stilling hos Fiberline Building Profiles. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(b) om indgåelse af kontrakt eller interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b). Personprofiltest og kognitiv test samt indhentelse af referencer behandles på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a).

3. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fiberline Building Profiles benytter rekrutteringssystemet HR-ON Recruit til administration af rekrutteringsprocessen, som er cloudtjeneste. Fiberline Building Profiles har indgået en databehandleraftale med HR-ON, og deres underleverandører af it-tjenester kan således have adgang til personoplysninger om kandidater som en del af deres drift af tjenesten. Alle underleverandører er omfattet af databehandleraftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning, og for underleverandører, der befinder sig i tredjeland, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

Vi benytter eksterne leverandører til levering og analyse af eventuelle testresultater fra henholdsvis fagligheds- og/eller personlighedstests. Ligeledes kan vi til særlige stillinger benytte rekrutteringsfirmaer og/eller headhuntere. Fiberline Building Profiles har indgået databehandleraftaler med alle sådanne leverandører og tilsikrer det fornødne overførselsgrundlag, såfremt dine personoplysninger overføres til tredjelande.

4. PERIODE FOR OPBEVARING

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi opbevarer således dine personoplysninger, indtil den specifikke stilling er besat, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Fiberline Building Profiles, vil dine personoplysninger blive en del af din personalemappe i HR.

Hvis du får afslag på stillingen hos Fiberline Building Profiles, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 6 måneder efter endt rekruttering, hvorefter de slettes. Personprofiltest og kognitiv test slettes efter maks. 6 måneder.

Personoplysninger, der ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, slettes som udgangspunkt løbende.

5. DINE RETTIGHEDER

I forbindelse med Fiberline Building Profiles’ behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Fiberline Building Profiles behandler om dig, herunder formålet. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter modtagelsen af din henvendelse.
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
  • Ret til at få slettet eller stoppet behandlingen af oplysninger, som ikke længere er relevante for ansættelsen eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling.
  • Ret til at bede om at modtage de oplysninger du selv har givet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

6. SPØRGSMÅL OG KLAGE

Har du spørgsmål angående behandlingen af dine personoplysninger, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores Finance Manager på hda@fiberline.com.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

7. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 27. juni 2021

 

Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?

Seneste nyt