PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS REKRUTACJI

Polityka prywatności dla kandydatów do pracy w Fiberline Building Profiles

W związku z rekrutacją nowych pracowników w firmie Fiberline Building Profiles, podczas rozpatrywania Twojego podania o pracę zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Gromadzone przez nas Twoje dane osobowe pochodzą z Twojego podania, CV, odpisów dokumentów, załączników i wyszukiwania w mediach społecznościowych oraz innych oficjalnych kanałach, a także ewentualnie z referencji od poprzednich pracodawców.

W związku z tym korzystamy z systemu rekrutacyjnego HR-ON Recruit. Celem tego systemu jest ułatwienie procesu rekrutacji zarówno Tobie, jak i firmie Fiberline Building Profiles, w tym umożliwienie efektywnej oceny Twojej kandydatury i komunikacji z Tobą jako kandydatem. W związku z korzystaniem z systemu HR-ON Recruit, Fiberline Building Profiles otrzymuje od kandydatów dane osobowe i przetwarza je w ramach rozpatrywania kompetencji i kwalifikacji kandydatów w odniesieniu do danego stanowiska.

 

1. JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZA FIRMA FIBERLINE BUILDING PROFILES

1.1 Ogólne dane osobowe

W ramach procesu rekrutacji w firmie

Fiberline Building Profiles A/S
Strevelinsvej 38-40
7000 Fredericia
nr CVR 34600775
(„Fiberline Building Profiles”)

przetwarzane są następujące ogólne dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie i referencje.

Jeśli w związku z rekrutacją zostaniesz poproszony o wykonanie testów dotyczących profilu osobowego i testów poznawczych, będziemy również przetwarzać ich wyniki.

1.2 Wrażliwe dane osobowe i numer PESEL

Co do zasady, nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Ubiegając się o pracę w firmie Fiberline Building Profiles, powinieneś podać tylko niezbędne i istotne dane osobowe. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie nam swojego numeru PESEL, informacji o przekonaniach politycznych, przynależności do związków zawodowych itp.

Zalecamy również anonimizację/wykreślenie wszelkich numerów rejestracyjnych w odpisach dokumentów itp., ponieważ nie musimy ich przetwarzać w procesie rekrutacji. Jeśli cierpisz lub cierpiałeś na chorobę, która będzie mieć znaczący wpływ na Twoją zdolność do pracy na danym stanowisku, musisz nas o tym poinformować najpóźniej podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej, po czym w razie potrzeby będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury na określone stanowisko w firmie Fiberline Building Profiles. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z zawarciem umowy lub zasada równoważenia interesów przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Testy dotyczące profilu osobowego i testy kognitywne, jak również uzyskane referencje są przetwarzane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Do zarządzania procesem rekrutacji firma Fiberline Building Profiles wykorzystuje system rekrutacyjny HR-ON Recruit, który jest usługą w chmurze obliczeniowej. Firma Fiberline Building Profiles zawarła z HR-ON umowę o przetwarzanie danych osobowych, dzięki czemu jej podwykonawcy usług informatycznych mogą mieć dostęp do danych osobowych kandydatów w ramach działania tej usługi. Wszyscy podwykonawcy zawarli umowy dotyczące przetwarzania danych w celu zapewnienia ochrony danych zgodnie ze standardem wymaganym przez obowiązujące przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, a w przypadku podwykonawców zlokalizowanych w krajach trzecich przekazanie danych jest chronione standardowymi wymogami określonymi przez Komisję UE.

W celu przeprowadzenia i analizy wyników testów zawodowych i/lub osobowościowych korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. W przypadku specjalnych stanowisk możemy również korzystać z usług firm rekrutacyjnych i/lub headhunterów. Fiberline Building Profiles zawarła umowy o przetwarzaniu danych z wszystkimi takimi dostawcami i posiada wymaganą odstawę przekazywania danych osobowych, w przypadku ich przekazywania do krajów trzecich.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji opisanych powyżej celów. A zatem Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu obsadzenia konkretnego stanowiska i zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli otrzymasz ofertę pracy w firmie Fiberline Building Profiles, Twoje dane osobowe staną się częścią Twoich akt personalnych

W przypadku nieprzyjęcia na stanowisko w firmie Fiberline Building Profiles, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, po czym zostają one usunięte. Testy profilu osobowego i testy poznawcze są usuwane po upływie maksymalnie 6 miesięcy.

Dane osobowe, które nie są już niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów, są z reguły na bieżąco usuwane.

5. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fiberline Building Profiles, przysługują Ci następujące prawa:

  • Prawo do wglądu w to, jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane Fiberline Building Profiles, a także jaki jest cel tego przetwarzania. Na zapytania z tym związane odpowiemy w rozsądnym czasie, jednak nie później niż przed upływem miesiąca od otrzymania zapytania.
  • Prawo do sprostowania niepoprawnych informacji.
  • Prawo do zaprzestania przetwarzania informacji, które nie są już istotne dla zatrudnienia lub w przypadku, gdy podstawa przetwarzania już nie istnieje, w tym w przypadku cofnięcia, usunięcia lub wstrzymania zgody.
  • Prawo do sprzeciwu wobec nieuzasadnionego traktowania.
  • Prawo do żądania otrzymania dostarczonych przez Ciebie informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (możliwość przenoszenia danych).

Prawa te mogą być obwarowane pewnymi warunkami lub ograniczeniami. Nie jest zatem pewne, czy w konkretnym przypadku przysługuje Ci np. prawo do przenoszenia danych - zależy to od konkretnych okoliczności związanych z czynnościami przetwarzania.

6. PYTANIA I SKARGI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, chęci skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw lub braku Twojej zgody na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z naszym Kierownikiem ds. Finansów pod adresem hda@fiberline.com.

Masz również możliwość złożenia skargi do Duńskiej Agencji Ochrony Danych, która jest w Danii organem nadzorującym m.in. przetwarzanie danych osobowych przez firmy. Dane kontaktowe Duńskiej Agencji Ochrony Danych są dostępne na jej stronie internetowej: www.datatilsynet.dk.

7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności będzie aktualizowana i zmieniana w regularnych odstępach czasu, jak również w razie potrzeby, w wyniku zmian w przepisach i praktykach w dziedzinie ochrony danych. Dlatego zalecamy do tego, aby być na bieżąco z jej treścią.

Data ostatniej zmiany w polityce prywatności: 27 czerwca 2021 r.


Łączenie zalet

Najnowsze wiadomości