bild av produktion

Polityka prywatności

Polityka prywatności w Fiberline Building Profiles A/S

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest podstawowym prawem. Każda osoba ma prawo do ochrony jej danych osobowych. W firmie Fiberline uznajemy i szanujemy to prawo.

Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz duńska ustawa o ochronie danych określają ramy legalnego przetwarzania danych osobowych.

Zdecydowaliśmy się opracować politykę prywatności, która dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych. W polityce tej wyjaśniamy m.in. jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy, w jakim celu dane osobowe są gromadzone i przetwarzane oraz jakie prawa przysługują w związku z tym osobom, których dotyczą te dane.

Celem polityki prywatności jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa, gdy udostępniasz nam swoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób odpowiedzialny.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych 

Fiberline przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych:
• Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty.
• Dane osobowe są gromadzone wyłącznie do konkretnych, wyraźnie określonych i zgodnych z prawem celów i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
• Dane osobowe muszą być odpowiednie, stosowne oraz ograniczone do danych, które są niezbędne dla realizacji określonego celu przetwarzania.
• Dane osobowe muszą być dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane, a wszelkie niedokładne lub niekompletne dane osobowe muszą być poprawiane lub usuwane.
• Dane osobowe nie mogą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację zarejestrowanych danych przez okres dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane lub dla których są dalej przetwarzane.
• Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób bezpieczny.

Fiberline będzie informować Cię o każdym przypadku gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mieli uzasadniony powód, aby tego nie robić.

Rodzaje danych osobowych 

Podczas Twojego kontaktu z firmą Fiberline gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na różne sposoby.

Gromadzenie przez nas danych osobowych jest niezbędne do świadczenia zleconych nam usług, przy czym możesz zdecydować się na dobrowolne przekazanie nam innych danych osobowych. Poinformujemy Cię, które dane osobowe są wymagane, jak również o tym, jakie są konsekwencje nieprzekazania nam tych danych. Jedną z takich konsekwencji jest np. brak możliwości realizacji Twojego zlecenia.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
• Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, tytuł, miejsce pracy, itp.;
• Dane przekazywane nam w czasie kontaktu z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych online, poczty elektronicznej lub telefonu;
• Dane profilu w przypadku utworzenia profilu lub konta w naszym systemie, w tym nazwę użytkownika i hasło;
• Informacje o użytkownikach, takie jak dane techniczne dotyczące korzystania i przeglądania, w tym adresy IP, w związku z wizytami użytkownika na naszej stronie internetowej lub korzystaniem z naszych aplikacji, również na stronach internetowych osób trzecich;
• Dane transakcyjne, w tym informacje o karcie kredytowej, w przypadku kupowania od nas towarów lub usług;
• Informacje pochodzące z podań o pracę, w tym Twój życiorys, jeśli ubiegasz się o pracę w Fiberline. Po wysłaniu do nas podania o pracę otrzymasz osobną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Co do zasady nie przetwarzamy żadnych Twoich danych wrażliwych, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę lub jesteśmy do tego zobowiązani w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

Cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w uzasadnionym celu i co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy:
• Wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie danych lub
• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych, lub
• Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązujących nas wymogów prawnych, lub
• Przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasze własne uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy osób trzecich, chyba że Twoje interesy lub prawa podstawowe są nadrzędne wobec tych interesów.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
• Dostarczanie produktów/towarów, usług i informacji zamówionych przez Ciebie lub
• Wysyłanie użytkownikowi newsletterów lub innych materiałów promocyjnych, lub
• Zarządzanie naszymi sprawami biznesowymi oraz negocjowanie lub wykonywanie umów, lub
• Zapewnienie ogólnej obsługi klienta i wsparcia klienta, lub
• Uzyskanie wiedzy o kliencie i wiedzy na temat sposobu korzystania z różnych naszych usług, w tym stron internetowych i aplikacji oraz produktów/towarów, a także ich ocena i udoskonalanie, lub
• Komunikacja z Tobą na różne tematy, lub
• Zachowanie zgodności z obowiązującym prawem.

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych innym podmiotom jest ograniczone do minimum i wymaga zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

Dane osobowe ujawniamy i możemy udostępniać innym podmiotom w następujących okolicznościach:
• Odbiorcy danych osobowych są podmiotami świadczącymi usługi w naszym imieniu, np. hosting, usługi chmury obliczeniowej, wsparcie IT, usługi marketingowe, usługi administracyjne i doradcze, usługi szkoleniowe lub inne usługi wiążące się z przetwarzaniem danych. Tacy odbiorcy są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie pisemnej umowy z podmiotem przetwarzającym lub
• W celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw; lub
• Jeżeli uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na ujawnienie danych osobowych odbiorcy; lub
• W przypadku fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, podziału, przeniesienia lub innej transakcji dotyczącej wszystkich lub niektórych aktywów lub udziałów Fiberline; lub
• Zgodnie z naszą polityką plików cookie, o której mowa poniżej.

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w innym kraju spoza UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe przekazujemy takiemu odbiorcy tylko po uprzednim zawarciu pisemnej umowy opartej na standardowych klauzulach umownych określonych przez Komisję UE.

Zautomatyzowany indywidualny proces decyzyjny 

Możemy stosować zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych użytkownika. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy decyzja ta będzie:
• niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a Fiberline;
• dozwolona przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Fiberline, które określa również odpowiednie środki ochrony Twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika lub
• na podstawie Twojej zgody.

W przypadkach, w których korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, upewniamy się, że wdrożone zostały odpowiednie środki ostrożności.

Wrażliwe dane osobowe w żadnym wypadku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę lub ich przetwarzanie będzie konieczne ze względu na istotny interes publiczny na podstawie obowiązującego prawa.

Twoja zgoda 

Niektóre z naszych działań związanych z przetwarzaniem danych będą opierać się na Twojej zgodzie. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

Jeśli wycofasz swoją zgodę, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że dalsze przetwarzanie lub przechowywanie będzie dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych lub innymi obowiązującymi przepisami i zasadami i wyłącznie w takim dozwolonym lub wymaganym zakresie.

Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem przez Ciebie zgody. W konsekwencji wycofania przez Ciebie zgody możemy nie być w stanie zrealizować Twoich zleceń lub świadczyć na Twoją rzecz naszych usług.

Bezpieczeństwo danych 

Aby chronić Twoje dane osobowe, firma Fiberline wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa w stosunku do ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz w stosunku do charakteru danych osobowych podlegających ochronie. Uwzględniono przy tym rozwój technologii i koszty wdrożenia tych środków.

Po dokonaniu oceny ryzyka, firma Fiberline wdrożyła środki mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym i bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych, w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych osobowych w sieci, a także przed wszelkimi innymi rodzajami nielegalnego przetwarzania.

Fiberline stale sprawdza, czy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami o ochronie danych.

Twoje prawa

Masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, jednakże z pewnymi ustawowymi wyjątkami. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych. Możesz także zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych.

Wszelkie dane, które są niepoprawne lub nieaktualne usuniemy lub sprostujemy.

Jeśli prześlesz nam żądanie na piśmie, Twoje dane osobowe usuniemy bez zbędnej zwłoki, chyba że będziemy mieć podstawę prawną do dalszego przetwarzania, np. jeśli przetwarzanie będzie wymagane do ustalenia, wyegzekwowania lub obrony w stosunku do roszczeń prawnych lub do wykonania zawartej z Tobą umowy.

Jeśli chcesz skorzystać z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami.

Prosimy, abyś kontaktując się z nami przekazał nam dane niezbędne do identyfikacji Twojej osoby, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail. Na Twoje żądanie tak szybko, jak to możliwe, nie później niż przed upływem jednego miesiąca.

Informacje o plikach cookie
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w sposób opisany poniżej. Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać poprzez zablokowanie plików cookie w swojej przeglądarce. Można również usunąć już utworzone pliki cookie.

Cookie to mały plik tekstowy, który nasza strona może umieścić na Twoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym. Taki plik cookie umożliwia rozpoznanie Twojego komputera i gromadzenie informacji o odwiedzanych stronach i wykorzystywanych funkcjach w Twojej przeglądarce.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez Fiberline oraz przez naszych partnerów biznesowych. Cele przetwarzania danych gromadzonych za pomocą plików cookie to:
• prowadzenie strony internetowej, poprawa i optymalizacja wydajności i doświadczenia użytkownika strony internetowej i jej usług;
• prowadzanie analiz i segmentacji klientów i użytkowników w celu lepszego zrozumienia naszych użytkowników oraz świadczenia lepszych i dostosowanych usług na rzecz użytkowników, w tym Ciebie;
• cele statystyczne.

Informacje zbierane za pomocą plików cookie są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem.

Pliki cookie nie zapisują więc takich informacji jak Twoje nazwisko, adres lub kto korzysta z komputera.

Użytkownik może zawsze odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie na swoim komputerze, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku odmowy zgody na wykorzystywanie plików cookie, niektóre funkcje na naszej stronie internetowej nie będą dostępne.

Na stronie internetowej Duńskiego Urzędu ds. Biznesu można znaleźć więcej informacji o podstawie prawnej określonej w duńskim rozporządzeniu wykonawczym w sprawie informacji i zgody wymaganej w przypadku przechowywania lub dostępu do informacji w urządzeniach końcowych użytkownika końcowego.

Skargi 

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fiberline, możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Zapoznamy się z Twoją skargą i rozpatrzymy ją, a w razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Skargi i zastrzeżenia staramy się rozpatrywać w ciągu jednego miesiąca. Jeśli podjęcie decyzji nie jest możliwe w ciągu jednego miesiąca, poinformujemy Cię o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w którym można spodziewać się decyzji.

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub po zakończeniu opisanego powyżej procesu rozpatrywania skarg, możesz złożyć skargę do Duńskiej Agencji Ochrony Danych mającej siedzibę pod następującym adresem: Borgergade 28, 5., DK-1300 Kopenhaga, Dania.

Linki do innych stron internetowych
Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub do stron zintegrowanych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści taki stron internetowych, które należą do innych firm (strony internetowe osób trzecich), ani za procedury gromadzenia danych osobowych przez te firmy. Odwiedzając strony internetowe osób trzecich, należy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych właściciela strony oraz innymi odpowiednimi zasadami.

Zmiana niniejszej polityki ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Będziemy Cię informować o wszelkich takich zmianach.

Dane kontaktowe

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Fiberline Building Profiles A/S, Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia, Dania.

W przypadku jakiegokolwiek wniosku lub pytania dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych lub ogólnie niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@fiberline.com.

Aktualizacja: kwiecień 2019 r.

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?