bild av produktion

INTEGRITETSPOLICY FIBERLINE A/S

INTEGRITETSPOLICY FIBERLINE BUILDING PROFILES A/S

Skydd av fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Alla har rätt till skydd av personuppgifter som berör en själv. På Fiberline erkänner vi och respekterar denna rättighet.

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen fastställer ramarna för lagenlig behandling av personuppgifter.

Vi har valt att utforma en integritetspolicy som gäller för vår behandling av personuppgifter.
I policyn förklarar vi bland annat vilka typer av personuppgifter som vi samlar in, i vilket syfte de samlas in och hur de behandlas samt vilka rättigheter du har i samband med detta.

Avsikten med integritetspolicyn är att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss.

Vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt.

Allmänna principer för behandling av personuppgifter


Fiberline följer principerna enligt bestämmelserna om dataskydd för behandling av personuppgifter:

• Personuppgifter behandlas i överensstämmelse med lagen och på ett öppet sätt.
Personuppgifter samlas endast in i specifika, uttryckligen angivna och legitima syften och behandlas inte ytterligare på något sätt som är oförenligt med dessa syften.
• Personuppgifter ska vara tillräckliga, relevanta och begränsade till att de är nödvändiga för de syften i vilka de behandlas.
• Personuppgifterna ska vara korrekta och hållas uppdaterade i nödvändig utsträckning, och felaktiga eller ofullständiga personuppgifter ska rättas eller tas bort.
• Personuppgifter lagras inte i en form som gör det möjligt att identifiera den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de syften i vilka uppgifterna har samlats in eller behandlas ytterligare.
• Personuppgifterna ska behandlas med lämplig säkerhet.
• Fiberline kommer att informera dig om insamling och behandling av dina personuppgifter, såvida vi inte har ett legitimt skäl till att underlåta detta.

Typ av personuppgifter


Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter på flera olika sätt när du har kontakt med Fiberline.

Vissa personuppgifter måste vi behandla för att kunna leverera de tjänster som du har efterfrågat, och andra personuppgifter väljer du själv om du vill uppge.
Vi berättar för dig om vilka personuppgifter som är nödvändiga, på samma sätt som vi upplyser om konsekvenserna av att inte uppge uppgifterna till oss.
Dessa konsekvenser kan till exempel vara att vi inte kan tillmötesgå din förfrågan.

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter:

• Kontaktuppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, arbetsplats osv.
• Uppgifter som du uppger till oss när du kontaktar oss via kontaktformulär online, e-post eller telefon
• Profiluppgifter om du skapar en profil eller konto hos oss, bland annat användarnamn och lösenord.
• Användaruppgifter som till exempel tekniska data om förbrukning och visning, bland annat IP-adresser, i samband med dina besök på vår webbplats eller din användning av våra applikationer, inklusive på webbplatser från tredje part.
• Transaktionsuppgifter, bland annat kreditkortsuppgifter när du köper varor eller tjänster av oss.
• Ansökningsuppgifter, bland annat ditt CV, om du söker jobb hos Fiberline.
• Du får separat information om behandling av personuppgifter när du skickar in din ansökan.
• I allmänhet behandlar vi inte känsliga personuppgifter om dig, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till detta eller om vi är skyldiga att göra det för att följa gällande lagstiftning.

Våra syften med att behandla dina personuppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter för att uppnå ett legitimt ändamål, och generellt behandlar vi endast dina personuppgifter om:

• Du har gett ditt samtycke till sådan behandling eller
• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en avtalsmässig förpliktelse eller
• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter från vår sida, eller
• Behandlingen är nödvändig med hänsyn till våra egna eller tredje parters legitima intressen, såvida inte dina intressen eller grundläggande friheter är överordnade.

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften:

• Att leverera varor, tjänster och information som du har begärt, eller
• Skicka nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial till dig, eller
• Administrera vårt affärsmässiga förhållande och förhandla eller genomföra avtal, eller
• Erbjuda allmän kundservice och support, eller
• Erhålla kundinsikt och kunskap om hur våra olika tjänster, bland annat webbplatser och applikationer samt varor, används och utvärdera och förbättra dessa enligt detta, eller
• Att kommunicera med dig i olika frågor, eller
• Följa gällande lagar.
• Vidarebefordra, överlåta och tillgängliggöra personuppgifter till andra
• Vi begränsar vårt vidarebefordrande och överlåtande av personuppgifter till andra till ett minimum och kräver att de skyddas med en lämplig nivå.

Vi vidarebefordrar eller kan eventuellt ställa personuppgifter till andras förfogande under följande omständigheter:

• Mottagare som utför tjänster på vårt uppdrag, bland annat värdar, datamoln, IT-support, marknadsföringstjänster, administrativa- och rådgivningstjänster, utbildningstjänster eller annan databehandling. Sådana mottagare har endast tillåtelse att behandla personuppgifter i överensstämmelse med våra instruktioner och i enlighet med bestämmelserna i ett skriftligt biträdesavtal; eller
• I avsikt att upprätta, verkställa eller försvara våra juridiska rättigheter; eller
• Om du har gett föregående samtycke till vidarebefordrande av dina personuppgifter till en mottagare, eller
• Vid eventuella sammanslagningar, försäljningar, samriskföretag, tilldelning, överlåtelse eller annan transaktion av alla eller en del av Fiberlines tillgångar eller aktier, eller
• I överensstämmelse med vår cookiepolicy, se nedan.
Om mottagaren av personuppgifter befinner sig i ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en lämplig dataskyddsnivå, överför vi endast dina personuppgifter till en sådan mottagare efter föregående skriftligt avtal med grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Automatiserat individuellt beslutsfattande

Vi kan använda oss av automatiserat beslutsfattande på grundval av dina personuppgifter.
Automatiserat beslutsfattande tillämpas endast om beslutet är:

• nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och Fiberline
• tillåtet enligt unionsrätten eller unionslagstiftningen som Fiberline är underställd och som samtidigt fastslår egna förhållningsregler gällande skyddet av dina rättigheter, friheter och legitima intressen, eller
• grundat på ditt samtycke.
• Om vi använder oss av automatiserat beslutsfattande, ser vi till att det finns egna säkerhetsåtgärder implementerade.
• 
Känsliga personuppgifter kommer inte under några omständigheter att behandlas med automatiserat beslutsfattande, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke eller om behandlingen är nödvändig med hänsyn till allmänintresset med gällande lagstiftning som grundval.

Ditt samtycke


En del av våra behandlingsaktiviteter grundas på ditt samtycke.
Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Om du drar tillbaka ditt samtycke, upphör vi att behandla dina personuppgifter, såvida inte, och i den utsträckning, fortsatt behandling eller lagring är tillåtet eller krävs i enlighet med gällande dataskyddslagar eller andra gällande lagar och regler.

Tillbakadragande av ditt samtycke har inte någon inverkan på lagenligheten för behandlingen som fanns innan tillbakadragandet.
Det är möjligt att vi som konsekvens av tillbakadragandet av ditt samtycke inte kan tillmötesgå dina förfrågningar eller leverera våra tjänster till dig.

Datasäkerhet


Fiberline har i syfte att skydda dina personuppgifter implementerat egna tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som ska garantera en skyddsnivå som står i proportion till risken som behandlingen medför och i förhållande till typen av personuppgifter som ska skyddas. Den tekniska utvecklingen och kostnaderna för skyddsåtgärdernas införande beaktas.

Fiberline har, efter att ha bedömt risken, vidtagit skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller obehörig förstöring eller oavsiktlig förlust, ändringar, obehörigt vidarebefordrande eller tillgång, i synnerhet när behandlingen omfattar överföring av personuppgifter i ett nätverk och emot alla andra former av olaglig behandling.

Fiberline kontrollerar löpande att behandlingen av personuppgifter efterlever dataskyddsbestämmelserna.

Dina rättigheter


Du har rätt till åtkomst till de uppgifter som behandlas om dig, dock med vissa rättsliga undantag. Du kan invända mot insamling och vidare behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt till att rätta dina personuppgifter. Slutligen kan du även begära att vi begränsar behandlingen.

Vi tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller föråldrade.

Om du skickar en skriftlig begäran till oss kommer vi utan oskäligt dröjsmål ta bort dina personuppgifter, såvida inte vi har rättslig grund till att fortsätta med behandlingen, om till exempel behandlingen är nödvändig för att ställa, genomdriva eller tillbakavisa rättsliga krav eller är nödvändiga för att uppfylla ett avtal med dig.

Om du vill utnyttja rättigheterna som nämnts ovan ber vi dig vända dig till oss.

När du vänder dig till oss ber vi dig lämna relevanta uppgifter så att vi kan identifiera dig, bland annat ditt fullständiga namn och din e-postadress. Vi besvarar din förfrågan snarast möjligt och inom en månad.

Information om cookies
När du använder vår webbplats samtycker du till att det används cookies så som beskrivs nedan. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke genom att blockera cookies i din webbläsare. Du kan även ta bort redan installerade cookies.

En cookie är en liten textfil som vår webbplats kan installera i din dator eller annan teknisk utrustning. Med denna cookie är det möjligt att känna igen din dator och samla in information om vilka sidor och funktioner som du besöker med din webbläsare.

Cookies kan användas av både Fiberline och våra samarbetspartner. Ändamålen med behandling av de uppgifter som vi samlar in genom cookies är:

att driva, förbättra och optimera tjänsterna och användarupplevelsen på webbplatsen och dess tjänster,
att utföra kund- och användaranalyser samt segmentering i syfte att förbättra vår förståelse av våra användare och leverera bättre och skräddarsydda tjänster till användarna, bland annat dig,
statistiska ändamål.
Uppgifter som samlas in via cookies är anonyma och kopplas inte till någon enskild användare.

En cookie lagrar därmed inte information om ditt namn, boplats och vem som använder datorn.

Du har alltid möjlighet att avvisa cookies på din dator genom inställningarna i din webbläsare.
Inställningarna skiljer sig beroende på vilken webbläsare du använder.
Dock bör du känna till att när du avvisar cookies kommer en del funktioner på hemsidan inte att kunna användas.

Det finns mer information på Erhvervsstyrelsens webbplats, och där kan du läsa mer om den rättsliga grunden i cookiesförordningen.

Klagomål


Om du har klagomål gällande Fiberlines behandling av personuppgifter, får du gärna kontakta oss när som helst.

Vi kommer att gå igenom och bedöma ditt klagomål, och kontaktar dig om vi behöver kompletterande uppgifter.

Vi kommer att behandla klagomål och invändningar inom en månad. Om det inte är möjligt att nå ett beslut inom en månad, informerar vi dig om skälet till fördröjningen och när ett beslut kan förväntas vara taget.

Du kan när som helst före, under eller efter den ovan beskrivna klagomålsprocessen, inkomma med klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn.

Länkar till andra webbplatser
Våra webbsidor innehåller länkar till andra webbplatser eller integrerade webbsidor.
Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som tillhör andra företag (webbplatser från tredje part) eller för sådana företags tillvägagångssätt när de samlar in personuppgifter.
När du besöker webbplatser från tredje part ska du läsa deras policy gällande skydd av personuppgifter samt andra relevanta bestämmelser.

Ändringar i denna policy för personuppgiftsskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Vi informerar dig om sådana ändringar.

Kontaktuppgifter

Fiberline Building Profiles A/S, Barmstedt Alle 5, 5500 Middelfart är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.
Om du har en begäran eller fråga om behandlingen av dina personuppgifter eller denna integritetspolicy i allmänhet, ber vi dig att kontakta oss via e-post på privacy@fiberline.com

Uppdaterad i april 2019

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?