bild av pultrudering

PULTRUDERING

Pultrudering

Pultrudering är en process för kontinuerlig tillverkning av kompositprofiler med konstant tvärsnitt och med materialegenskaper som är exakt anpassade för ändamålet. Denna metod säkerställer en konstant och reproducerbar kvalitet. Processen är relativt enkel och har använts i sin grundläggande utformning sedan femtiotalet.

Pultrudering hos Fiberline Building Profiles A/S sker genom att kontinuerligt låta armeringsmaterial dras genom en styrning där fibrerna placeras exakt i förhållande till profiltvärsnittet. Därefter förs fibrerna genom ett verktyg där de impregneras med matrismaterialet. Det samlade paketet med fibrer och matris dras vidare genom det uppvärmda verktyget, där profilen härdas i sin slutliga form. Via dragarna matas den helt härdade profilen fram till en "flygande upphängd" såg som skär profilerna i fördefinierade längder.

Profilens aktuella armeringsskomposition, dvs. typ och antal kontinuerliga fibrer, samt typen och dimensionen av komplexa vävnader och mattor ordnas på ett hyllsystem på ett sätt som gör det enkelt att få överblick. Det är lättare att få visuell kontroll när den styrs på plats i profilen. Noggrann placering av fibrer och mattor i förhållande till profilens tvärsnitt är av yttersta vikt för den färdiga produktens egenskaper och kvalitet.

När armeringen i torrt tillstånd dras in i verktyget appliceras matrisen med injektionsmetoden. Pultrudering via injektion ger fördelar med avseende på styrning och kontroll av armeringen. Det går snabbare att byta från en profil till en annan, och matristypen kan lätt ändras under processens gång. Fibrernas impregneringsgrad är en annan avgörande faktor för egenskaperna hos den färdiga produkten, och genom injektion, vilket används hos Fiberline Building Profiles A/S, garanteras alltid bästa möjliga impregnering. Injektionsmetoden ger en stängd process som medför att indunstning av lösningsmedlen från matrisen hålls till ett minimum. Detta säkerställer en god arbetsmiljö, att jämföras med traditionell pultrudering där armeringen leds genom ett öppet kärl med matris.

Efter impregnering av fibrerna med den injicerade matrisen, förs hela paketet till nästa zon i verktyget där uppvärmning sker och där härdning av profilen påskyndas. I verktygets sista del sker den slutliga härdningen. Profilen är helt härdad och formstabil när den lämnar verktyget. Dragkraft för att övervinna friktion i verktyget – och därmed drivkraften i processen – ordnas med avdragare som placeras efter verktyget. Avdragning kan ske antingen med hjälp av bältesdragare eller växelvisa avdragare som löper fram och tillbaka. I processens sista fas skärs profilerna ned med en såg monterad så att den kan röra sig med samma hastighet som profilen när denna dras ut ur verktyget. Detta säkerställer en kontinuerlig process.

Processen möjliggör optimering av materialegenskaper och profilutformning för varje uppgift.

 


Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt