bild av pultrudering

PULTRUDERING

Pultrudering

Pultrudering är en process för kontinuerlig tillverkning av kompositprofiler med konstant tvärsnitt och med materialegenskaper som är exakt anpassade för ändamålet. Denna metod säkerställer en konstant och reproducerbar kvalitet. Processen är relativt enkel och har använts i sin grundläggande utformning sedan femtiotalet.

Pultrudering hos Fiberline Building Profiles A/S sker genom att kontinuerligt låta armeringsmaterial dras genom en styrning där fibrerna placeras exakt i förhållande till profiltvärsnittet. Därefter förs fibrerna genom ett verktyg där de impregneras med matrismaterialet. Det samlade paketet med fibrer och matris dras vidare genom det uppvärmda verktyget, där profilen härdas i sin slutliga form. Via dragarna matas den helt härdade profilen fram till en "flygande upphängd" såg som skär profilerna i fördefinierade längder.

Profilens aktuella armeringsskomposition, dvs. typ och antal kontinuerliga fibrer, samt typen och dimensionen av komplexa vävnader och mattor ordnas på ett hyllsystem på ett sätt som gör det enkelt att få överblick. Det är lättare att få visuell kontroll när den styrs på plats i profilen. Noggrann placering av fibrer och mattor i förhållande till profilens tvärsnitt är av yttersta vikt för den färdiga produktens egenskaper och kvalitet.

När armeringen i torrt tillstånd dras in i verktyget appliceras matrisen med injektionsmetoden. Pultrudering via injektion ger fördelar med avseende på styrning och kontroll av armeringen. Det går snabbare att byta från en profil till en annan, och matristypen kan lätt ändras under processens gång. Fibrernas impregneringsgrad är en annan avgörande faktor för egenskaperna hos den färdiga produkten, och genom injektion, vilket används hos Fiberline Building Profiles A/S, garanteras alltid bästa möjliga impregnering. Injektionsmetoden ger en stängd process som medför att indunstning av lösningsmedlen från matrisen hålls till ett minimum. Detta säkerställer en god arbetsmiljö, att jämföras med traditionell pultrudering där armeringen leds genom ett öppet kärl med matris.

Efter impregnering av fibrerna med den injicerade matrisen, förs hela paketet till nästa zon i verktyget där uppvärmning sker och där härdning av profilen påskyndas. I verktygets sista del sker den slutliga härdningen. Profilen är helt härdad och formstabil när den lämnar verktyget. Dragkraft för att övervinna friktion i verktyget – och därmed drivkraften i processen – ordnas med avdragare som placeras efter verktyget. Avdragning kan ske antingen med hjälp av bältesdragare eller växelvisa avdragare som löper fram och tillbaka. I processens sista fas skärs profilerna ned med en såg monterad så att den kan röra sig med samma hastighet som profilen när denna dras ut ur verktyget. Detta säkerställer en kontinuerlig process.

Processen möjliggör optimering av materialegenskaper och profilutformning för varje uppgift.

 

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Våra produkter

Senaste nytt