bild av strukturelle profiler

DOWNLOAD AREA FÖR PROFILER

Profiler

1. Kemisk beständighet (danska)

Kemikalie- og vandbestandighedslisten indeholder en oversigt over tre Fiberline kvaliteter placeret i forskellige kemiske miljøer. Tallene angiver den højeste, kendte operationstemperatur i ºC, ved hvilken profilerne i de pågældende kemiske miljøer har vist god levetid. Resultaterne er opnået enten ved erfaringer fra industriel brug eller ved laboratorietests (iht. ASTM C581), udført af Fiberlines råvareleverandører.

Er den kemiske påvirkning ikke permanent eller koncentreret, men kortvarig eller svag (som fra dampe eller spild), er det muligt at anvende riste, planker og konstruktive understøtninger i kemiske omgivelser angivet som IA (Ikke anbefalelsesværdig) eller ved en højere temperatur end angivet.Fiberlines konstruktionsprofiler er i modsætning til metaller ikke udsat for elektrolytisk korrosion.

Alle oplysningerne i listen er givet efter bedste overbevisning som retningslinjer for vores kunder og er uden ansvar for Fiberline. Opdatering kan ske uden varsel. Bestandighed mod kemikalier og vand er afhængig af koncentration og temperatur. Bemærk, at de anførte kemikaliebestandighedsværdier er baseret på profiler med overflademåtte og forsegling af samtlige bearbejdede flader.

Kemikalie Koncentr. [%] Kemisk formel Isopolyester Isopolyester m. brandhæmmer Vinylester
Alkohol, ethyl 95 C2H5OH 30°C  30°C 40°C
Ammonium-hydroxid 5  NH4OH IA IA 75°C
Jern(III) klorin Alle FeCl3 50°C 50°C 95°C
Natriumhydroxid (2) 10 NaOH IA IA 45°C
Natrium-hypoklorit(1) 5 NaOCl IA IA 45°C
Natriumklorid Alle NaCl 40°C 40°C 95°C
Salpetersyre 5 HNO3 IA IA 35°C
Saltsyre 10 HCl 40°C 40°C 90°C
Toluen 100 C7H8 IA IA 30°C
Vand 100  H2O 40°C 40°C 30°C

 

IA: IKKE ANBEFALELSESVÆRDIG
(1) Henvendelse til Fiberline for specifikke anbefalinger
Oplysningerne i kemikalie- og vandbestandighedslisten er vejledende og bør derfor betragtes som retningslinjer for kemikaliebestandigheden af de forskellige profilkvaliteter. Enhver kombination af kemikalier eller blandet miljøbelastning bør diskuteres med Fiberline eller afprøves inden ibrugtagning.


2. Elektriska egenskaper for profiler (danska)

I tabellen kan du se de generelle elektriske egenskaber, der kan opnås for Fiberlines profiler i tør tilstand. For specifikke profiler varierer værdierne.

Elektriske egenskaber 0o  90o  O Enhed Norm
Specifik modstand     1010-1014 Ω cm VDE 
0303/30-93
Overflademodstand     1010-1013

Ω

VDE 
0303/30-93
Gennemslags-
spænding
20-40 10-40   kV/3 mm VDE 
0303/2-74
Dielektricitets-
konstant
    0,03   DIN 
53483-69
Dielektrisk
tansfaktor
    <5   DIN 
53483-69
Krybestrøms-
modstand
   
KA: 3c
 KB:500
 KC:600
  DIN 
53480-76

0° Parallel med profilets langsgående fibre.
90° Vinkelret på profilets langsgående fibre.
O Retningsuafhængigt, eller tilnærmelsesvis retningsuafhængigt.
I området 150 - 180°C anvendes en speciel polyester.

Elektromagnetisk transparens
Elektromagnetisk transparens er en vigtig egenskab, som udnyttes i en række konstruktioner for at undgå reflektioner af elektromagnetiske bølger.

Sikkerhed mod gnistdannelse
Materialet er metalfrit og hindrer dermed gnistdannelse. Dette har særlig relevans i nærheden af gasser og brandbare væske.


3. Belastningstabeller

Belastningstabeller - U-profiler
Belastningstabeller - I-profiler
Belastningstabeller - Vinkel profiler
Belastningstabeller - Firkantrør 


4. Faktaark

Faktaark - profiler
Faktaark - coating (engelsk)
Faktaark - Mekaniske egenskaber 2602 (engelsk)
Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt