bild av maskrosor

LCA FÖR GLASFIBERPROFILER

Miljö

Hos Fiberline handlar miljö om ordning och ansvar. Vi gör vårt bästa för att utnyttja resurserna effektivt och skona miljön. Samtidigt ger vi våra kunder möjlighet att skapa hållbar tillväxt med oss som en del i deras värdekedja.

På den här sidan får du en överblick över våra produkters miljöpåverkan genom hela deras livscykel – från råmaterial och beredning till användning, underhåll och kassering.

  • Råvaror – Råvaruberedningen är den mest energikrävande delen i vår klimatpåverkan och den består av glas- och/eller kolfibrer samt hartser.
  • Beredning – Vår moderna energisnåla fabrik och en energioptimerade beredningsprocess gör våra produkter till ett hållbart alternativ till traditionella material.
  • Distribution – En lätt design och fabrik i närområdet har en positiv effekt på transporten och på den koldioxid som släpps ut.
  • Montering – Låg vikt ger enkel hantering utan behov av större specialmaskiner, vilket resulterar i lägre koldioxidutsläpp.
  • Användning – Våra produkter bidrar till att lösa de globala klimatförändringarna genom att skapa mer med mindre hos våra kunder, antingen genom att dra ner deras egen energiförbrukning i förhållande till traditionella strukturella material eller genom att skapa bra och effektiv grön energi.
  • Återanvändning – Glasfiberrester från vår produktion blir antingen återanvända som råvara (70 %) och ersättningsbränsle (30 %) vid cementberedning eller som komplement till gjutna glasfiberlösningar.

Råvaror
Vår mest energikrävande del beträffande klimatpåverkan – hela 80 % – relaterar till beredningen av råvarumaterial. De två primära råvarorna i våra produkter är glas- och/eller kolfibrer samt hartser. Bägge framställs i en komplicerad process hos våra leverantörer. Här utvinns hartserna från råolja medan glas- och kolfiber framställs av grundämnena sand och kol samt en lång rad tillsatser.

Beredning

Med vår tillgång till industriell produktion och med våra moderna fabriker i Danmark och Kina har vi skapat den bästa inramningen för en energieffektiv produktion. Här strävar vi efter att skapa mer med mindre – create more with less.

Energieffektiv beredning
Fiberlines profiler tillverkas i en kontinuerlig process som kallas pultrudering. Produktionsformen begränsar effektivt avdunstning av flyktiga ämnen eftersom den sker i en sluten process. Samtidigt utvecklar härdningsprocessen i sig själv värme, en så kallad exoterm reaktion, vilket håller nere energiförbrukningen per producerad enhet. Vi strävar även efter att år för år dra ner på vår egen energiförbrukning per producerad enhet. 

Energisnål fabrik
Vår fabrik i Middelfart har den bästa miljöprofilen man kan uppnå – energiplus. Byggnaden är välisolerad, har låg energi- och värmeförbrukning, ventilation och ljus är behovsstyrda. Dessutom har vår fabrik monterat glasfiberfönsterkarmar som har en av de bästa isoleringsnivåerna på marknaden, samt en glasfiberfasad med låg värmeledningsnivå.

Renare vatten med glasfiber
Vattenföroreningarna vid beredning av en glasfiberbro är små i förhållande till föroreningarna vid val av traditionella byggnadsmaterial. Det är slutsatsen i en miljöutvärdering som har genomförts av holländska myndigheter. Miljöbelastningen har beräknats efter den s.k. ”Critical load method” som gör det möjligt att jämföra de olika materialen.

I beräkningen jämförs det aktuella utsläppet av växthusgaser mot gränsvärdena. Därefter räknas dessa utsläpp om till kritiska utsläpp för vatten, luft och/eller jord som en följd av beredningen av en viss produkt, t.ex. en bro. Alla föroreningar tas med – från råvaruutvinning och förarbete till tillverkningen av en färdig bro.


Distribution/transport
Eftersom densiteten bara är ¼ av stål och betong kan man ofta göra viktbesparingar i den färdiga lösningen med våra glas- och kolfiberprofiler. Det har en positiv effekt på transporten och på den mängd koldioxid som släpps ut.

Lättare design = mindre koldioxid
Våra material har ett utmärkt styrke-viktförhållande, vilket gör det möjligt att skapa en slimmad och lätt design. Jämfört med traditionella material som betong, trä, stål och aluminium kan man ofta göra viktbesparingar på den färdiga lösningen – till fördel för transporten och utsläppet av koldioxid. Läs mer om den låga vikten här.

Närmare slutkunden
Dessutom har vi sedan 2009 haft produktion i Kina för att kunna betjäna den globala vindkraftssektorn och finnas närmare slutprodukterna. Det minskar avstånden till slutlösningarna och transporten dit. Läs mer om vår närvaro här.

Montering
Med tanke på våra materials låga vikt och höga styrka finns det också fördelar att hämta vid montering eller etablering av de slutlösningar där våra profiler ingår. Bland annat kan materialförbrukningen till andra delar av konstruktionen – så kallade co-products – ofta minimeras eftersom en lättare design ställer mindre krav på styrkan hos t.ex. ett fundament.

Optimering av resurserna
Den låga vikten gör dessutom hantering av våra glas- och kolfiberprofiler enklare och ofta utan behov av stora specialmaskiner. Det har en positiv effekt på utsläppet av koldioxid i samband med etableringen. Slutligen möjliggör den låga vikten att det går att förfabricera mycket mer och därmed reducera utrustning och etableringstid på plats.

Användning
Hela vårt företag är baserat på att leverera glas- och kolfiberprofiler till det energieffektiva samhället, där vi skapar mer med mindre – create more with less. På det sättet kan vi bidra till att lösa de globala klimatförändringarna.

Framtidens energieffektiva material
Med utgångspunkt från våra produkters materialtekniska egenskaper har vi valt att fokusera på tre områden där våra profiler bidrar till att göra skillnad – antingen genom att sänka sin egen energiförbrukning i förhållande till traditionella material eller genom att skapa bra och effektiv grön energi:

Vindkraftverk: Våra profiler används inom vindkraftsindustrin där man har användning för materialets stora styrka, låga vikt och hållbarhet.

Fönster: Våra fönsterprofiler stoppar köldbryggor, reducerar värmeförluster och möjliggör slankare ramkonstruktioner så att fönstren bidrar positivt till byggnadens energibalans.
Bärande konstruktioner: Våra konstruktioner i komposit har tack vare sin låga vikt, sitt minimala underhåll och långa livslängd en positiv miljöprofil jämfört med traditionella material.

Låga driftskostnader
Om man tittar på kostnaderna under livstiden av de färdiga lösningarna är våra profiler ofta det mest kostnadseffektiva valet. Profilerna har nämligen en enastående hållbarhet samt inget eller minimala krav på underhåll, vilket innebär att kostnader och resurser för drift, underhåll och sanering är låga. Dessa materialtekniska egenskaper ger dessutom våra produkter en lång livslängd. Tittar men dessutom på budgeten för hela lösningens livslängd är glasfiber ofta det mest fördelaktiga ekonomiska valet.

En bra miljöprofil ur ett livscykelperspektiv
Det krävs dubbelt så mycket energi för att tillverka en brokonstruktion i traditionella byggmaterial jämfört med i glasfiberkomposit. Det är slutsatsen i en miljöutvärdering som har genomförts av holländska myndigheter i samband med ett konkret broprojekt. Här nedan kan du se sammanställningen

Du kan ladda ner den samlade rapporten ”Study of Rijkswaterstaat, NL, 2003, by Ryszard A Daniels” här.

Återanvändning
Återanvändningen av glasfiberkomposit körs i ett tekniskt kretslopp där kompositen ingår som råvara och ersättningsbränsle vid cementberedning. Glasfiberkomposit är 30 % energi och 70 % råvara till cementberedning. När man granulerar glasfiberkomposit och använder det i cementberedningen förskjuter det användningen av fossila bränslen och nya råvaror i cementfabriken. Se utredningen här

Från kompositprofil till cement
Fiberline ingick under 2010, som det första danska företaget, ett samarbete med företaget Zajons och senare Neocomp GmbH, som har etablerat en anläggning i norra Tyskland för förbehandling av kompositmaterial för återanvändning.
Profilerna strimlas ner i en stor kvarn på anläggningen. Därefter justeras brandvärdena i materialet genom att mixa det med andra återvinningsmaterial i en patenterad process. Den färdiga cementblandningen används som ersättningsbränsle och råvara hos cementtillverkarna Holcim, en av världens största cementproducenter.

Detta sparar man
När man återanvänder 1000 ton Fiberline-profiler så sparar man upp till 450 ton kol, 200 ton krita, 200 ton sand och 150 ton aluminiumoxid i cementberedningen. Och det blir inget damm, aska eller andra biprodukter vid processen. (Ref. Holcim, 2010).

Optimering av resurserna
Överskott av glas- och kolfibermaterial från produktionslinjerna samlas in och skickas till våra samarbetspartners där det ingår som komplement i gjutna glasfiberlösningar. På det sättet kan vi optimera resurserna ytterligare.

 

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Kombinera fördelar

Senaste nytt